نگار پژوه

آیلتس کمبریج

در سلسله مباحث آیلتس کمبریج هدف بر آن است که به زبان آموزان نحوه تلفظ صحیح متون ردینگ تست های مجموعه کتاب های آیلتس کمبریج را آموزش داد. این مجموعه کتاب ها معتبر ترین مرجع آمادگی جهت دست یافتن به نمره عالی در آزمون آیلتس به حساب می آید لطفا از مطالعه مستمر آن غافل نباشید.

روخوانی تست 1- متن 1 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 1- متن 2 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 1- متن 3 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 2- متن 1 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 2- متن 2 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 2- متن 3 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 3- متن 1 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 3- متن 2 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 3- متن 3 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 4- متن 1 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 4- متن 2 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 4- متن 3 - آیلتس کمبریج 11

روخوانی تست 1- متن 1 - آیلتس کمبریج 10
روخوانی تست 1- متن 2 - آیلتس کمبریج 10

روخوانی تست 1- متن 3 - آیلتس کمبریج 10

پیام بگذارید