نگار پژوه

بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

از اینکه وقت خود را برای مطالعه این بخش قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم. هر فعالیت  علمی مهندسی معمولا در قالب 5 فصل طراحی میگردد که این 5 فصل تمامی المان های یک فعالیت  علمی استاندارد را درنظر دارد.

فصل اول – مفاهیم

در این فصل به بیان کلیات و مفاهیم مرتبط پرداخته میشود بدین صورت که خواننده با مطالعه این فصل تنها از یک اطلاعات عمومی و کلی از پژوهش آگاه میشود بطوریکه در طول مطالعه با ابهام و کژتابی روبرو نشود.

فصل دوم پیشینه تحقیق

در این فصل همانطور که از نام آن پیداست هدف اش بیان مجموعه تحقیقات و گزارشات علمی از  مباحث مربوط به عنوان پایان نامه می پردازد. پیشینه تحقیق به منظور آشنایی هر چه بیشتر خواننده از تحقیقات پیشین در زمینه پایان نامه بصورت فصل مجزا بیان میگردد که خواننده بداند محققین گذشته دقیقا به چه اهدافی دست پیدا کردند و حال در پایان نامه پیش رو چه اهدافی دنبال میگردد بطوریکه اهداف پایان نامه بعنوان تکمیل کننده اهداف محققین سابق بوده و بعنوان حرکت یک قدم به جلو درنظرگرفته میشود.

فصل سوم مدل سازی

فصل سوم و یا  مدل سازی بطور کل به بیان معادلات ساختاری مدل مورد بحث اختصاص داده شده است. خواننده در این فصل با جزئیات مدل مورد بحث، فرضیات و تئوری های بکارگرفته در مسیر مدل سازی سیستم مورد نظر آشنایی پیدا میکند.

فصل چهارم شبیه سازی

فصل شبیه سازی در واقع بیانگر مجموع نتایج و داده های استخراج شده در اثر مدل سازی سیستم از فصل قبل بوده بطوریکه تمامی موارد و پارامترهای مورد بحث در فصل گذشته را بصورت نمودارها و جداول مرتبط به نمایش گذاشته میشود.

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

در این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به بیان نتیجه گیری و بخش دوم به ارائه پیشنهادات اختصاص داده میشود. در  بخش اول به نتایج استخراج شده از نمودارهای فصل پیشین  پرداخته میشود و بصورت جامع، کامل و مختصر بیان میگردد و در بخش دوم به ارائه یک سری عناوین جدیدتر جهت ادامه کار در حوزه ی مرتبط با پایان نامه  پرداخته شده با این قصد که خواننده بتواند مدل سازی و مسائل مربوطه را توسعه دهد و به مدل هایی با نوآوری  بیشتر دست پیدا کند.

 

 

پیام بگذارید