نگار پژوه

خواندن یک مقاله ISI کمتر از 5 دقیقه

امروزه در همه ی علوم خواندن مقالات ISI لازم و حیاتی است بطوریکه غفلت از آنها باعث دورماندن از آخرین دستاوردهای علمی و معتبر خواهیم بود. در این برنامه تلاش شده که نکات کلیدی مطالعه مقاله ISI  را به سمع و نظر شما برسانیم.

پیام بگذارید