نگار پژوه

مبحث آفیس

مبحث آفیس به سلسله مباحث موردی و چالش برانگیز  از نرم افزار آفیس شاخه های متنوع  وورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس و ویزو می پردازد به نحوی که بتوان گره های به ظاهر سخت را باز نمود.

پیام بگذارید