نگار پژوه

کنتر ل ارتعاشات سیستم های مکانیکی

کنترل ارتعاشات رویکرد مهندسی مکانیک در سال های اخیر بوده که نظر بسیاری از صنایع و مهندسان را برای ارائه سیستم کارآمدتر به خود جلب کرده است.کنترل ارتعاشات برعکس ردیابی مسیر ربات بدنبال کاهش نواسانات سیستم در برابر نویز و اغتشاشات خارجی است که این به خودی خود چالش های علمی فراوانی را در خود نهفته است که هر سیستم مهندسی با سیستم مهندسی دیگر از لحاظ تحلیل منحصر به فرد می باشد.

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد- جلسه اول

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد - جلسه دوم

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد- جلسه سوم

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد جلسه - چهارم

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد جلسه - پنجم

کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد - جلسه ششم

پیام بگذارید