نگار پژوه

All posts by مجتبی حسنلو

بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

از اینکه وقت خود را برای مطالعه این بخش قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم. هر فعالیت  علمی مهندسی معمولا در قالب 5 فصل طراحی میگردد که این 5 فصل تمامی المان های یک فعالیت  علمی استاندارد را درنظر دارد. فصل اول – مفاهیم در این فصل به بیان کلیات و مفاهیم مرتبط پرداخته میشود […]

ارائه یک پاورپوینت در پیش همگان

پاورپوینت بعنوان ارائه خروجی ها و مجموعه دستاودهای شما در زمینه ای است که در حال فعالیت هستید بنابراین اگر نتوانید نظر همگان را جلب کنید انگار که در چشم ببیندگان خود کاری نکردید من خودم با مطالعه و تجربه هایی که در ارائه  در نگاه حضار داشته ام  و همچنین بدلیل گرفتن بازخورد و […]