نگار پژوه

خواندن یک مقاله ISI کمتر از 5 دقیقه

امروزه در همه ی علوم خواندن مقالات ISI لازم و حیاتی است بطوریکه غفلت از آنها باعث دورماندن از آخرین دستاوردهای علمی و معتبر خواهیم بود. در این برنامه تلاش شده که نکات کلیدی مطالعه مقاله ISI  را به سمع و نظر شما برسانیم.

We should all grow fat and be happy

Here’s a familiar version of the boy-meets-girl situation. A young man has at last plucked up courage to invite a dazzling young lady out to dinner. She has accepted his invitation and he is overjoyed. He is determined to take her to the best restaurant in town, even if it means that he will have to live on memories and hopes during the month to come. When they get to the restaurant, he discovers that this etherial creature is on a diet. She mustn’t eat this and she mustn’t drink that. Oh, but of course, she doesn’t want to spoil his enjoyment. Let him by all means eat as much fattening food as he wants: it’s the surest way to an early grave. They spend a truly memorable evening together and never see each other again.

What a miserable lot dieters are! You can always recognize them from the sour expression on their faces. They spend most of their time turning their noses up at food. They are forever consulting calorie chats; gazing at themselves in mirrors; and leaping on to weighting-machines in the bathroom. They spend a lifetime fighting a losing battle against spreading hips, protruding tummies and double chins. Some wage all- out war on FAT. Mere dieting is not enough.

They exhaust themselves ding exercises, sweating in sauna baths, being pummeled and massaged by weird machines. The really wealthy diet-mongers pay vast sums for health cures. For two weeks they can enter a nature clinic and be starved to death for a hundred guineas a week. Don’t think its only the middle-aged who go in for these fads either. Many of these bright young things you see are suffering from chronic malnutrition: they are living on nothing but air, water and the goodwill of God.

Dieters undertake to starve themselves of their own free will so why are they so miserable? Well, for one thing, they’re always hungry. You can’t be hungry and happy at the same time. All the horrible concoctions they eat instead of food leave them permanently dissatisfied. Wonder food is a complete food, the advertisement says. Just dissolve a tea spoonful in water.

A complete food it may be, but not quite as complete as a juicy steak. And, of course, they’re always miserable because they feel so guilty. Hunger just proves too much for them and in the end they lash out and devour five huge guilt-inducing cream cakes at a sitting. And who can blame them? At least three times a day they are exposed to temptation. What utter torture it is always watching others tucking into piles of mouth-watering food while you munch a water biscuit and sip unsweetened lemon juice!

What’s all this self-inflicted torture for? Saintly people deprive themselves of food to attain a state of grace. Unsaintly people do so to attain a state of misery. It will be a great day when all the dieters in the world abandon their slimming courses; when they hold out their plates and demand second helpings

بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

از اینکه وقت خود را برای مطالعه این بخش قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم. هر فعالیت  علمی مهندسی معمولا در قالب 5 فصل طراحی میگردد که این 5 فصل تمامی المان های یک فعالیت  علمی استاندارد را درنظر دارد.

فصل اول – مفاهیم

در این فصل به بیان کلیات و مفاهیم مرتبط پرداخته میشود بدین صورت که خواننده با مطالعه این فصل تنها از یک اطلاعات عمومی و کلی از پژوهش آگاه میشود بطوریکه در طول مطالعه با ابهام و کژتابی روبرو نشود.

فصل دوم پیشینه تحقیق

در این فصل همانطور که از نام آن پیداست هدف اش بیان مجموعه تحقیقات و گزارشات علمی از  مباحث مربوط به عنوان پایان نامه می پردازد. پیشینه تحقیق به منظور آشنایی هر چه بیشتر خواننده از تحقیقات پیشین در زمینه پایان نامه بصورت فصل مجزا بیان میگردد که خواننده بداند محققین گذشته دقیقا به چه اهدافی دست پیدا کردند و حال در پایان نامه پیش رو چه اهدافی دنبال میگردد بطوریکه اهداف پایان نامه بعنوان تکمیل کننده اهداف محققین سابق بوده و بعنوان حرکت یک قدم به جلو درنظرگرفته میشود.

فصل سوم مدل سازی

فصل سوم و یا  مدل سازی بطور کل به بیان معادلات ساختاری مدل مورد بحث اختصاص داده شده است. خواننده در این فصل با جزئیات مدل مورد بحث، فرضیات و تئوری های بکارگرفته در مسیر مدل سازی سیستم مورد نظر آشنایی پیدا میکند.

فصل چهارم شبیه سازی

فصل شبیه سازی در واقع بیانگر مجموع نتایج و داده های استخراج شده در اثر مدل سازی سیستم از فصل قبل بوده بطوریکه تمامی موارد و پارامترهای مورد بحث در فصل گذشته را بصورت نمودارها و جداول مرتبط به نمایش گذاشته میشود.

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

در این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به بیان نتیجه گیری و بخش دوم به ارائه پیشنهادات اختصاص داده میشود. در  بخش اول به نتایج استخراج شده از نمودارهای فصل پیشین  پرداخته میشود و بصورت جامع، کامل و مختصر بیان میگردد و در بخش دوم به ارائه یک سری عناوین جدیدتر جهت ادامه کار در حوزه ی مرتبط با پایان نامه  پرداخته شده با این قصد که خواننده بتواند مدل سازی و مسائل مربوطه را توسعه دهد و به مدل هایی با نوآوری  بیشتر دست پیدا کند.

 

 

ارائه یک پاورپوینت در پیش همگان

پاورپوینت بعنوان ارائه خروجی ها و مجموعه دستاودهای شما در زمینه ای است که در حال فعالیت هستید بنابراین اگر نتوانید نظر همگان را جلب کنید انگار که در چشم ببیندگان خود کاری نکردید من خودم با مطالعه و تجربه هایی که در ارائه  در نگاه حضار داشته ام  و همچنین بدلیل گرفتن بازخورد و انتقادات و نظرات تک تک ببیندگان به یک چارچوب  مدون شده ای برسم که  خیلی میتواند شما را در نگاه دیگران جلب نماید البته این یک پیشنهاد است و شاید خیلی از ارائه دهندگان نظرات  متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشند که من صمیمانه طالب  بهره گیری از نقظه نظرات آنها هستم. سخن را کوتاه کنم و مواردی که نیاز به دانستن هست را بصورت فهرست شده ارائه میکنم.

 1. تعداد اسلایدها دقیقا متناسب با وقت ارائه باشد.
 2. از رنگ های براق و چشم زننده جدا خودداری کنید.
 3. تمام سعی خود را استفاده کنید که با عکس، نمودار مفاهیم خود را منتقل کنید.
 4. توضیحات خود را بصورت کلید واژه در جملات یک خطی ارائه کنید.
 5. در اسلایدها زیر بخش های خود را با یک سری علائم و خطوط از یکدیگر منفک کنید.
 6. برای هریک از اسلاید ها شماره گذاری کنید و البته اسلاید ها را طوری با عناوین مختلف مشخص کنید که اگر یک نفر تازه به جمع شما پیوسته است بداند که شما در آن لحظه روی چه موضوعی متمرکز شده اید.

 

 

نکاتی که غیر از پاورپوینت که میتواند چاشنی ارائه شما باشد ولی تاثیر آن به مراتب از اسلاید پاورپوینت ها کمتر نخواهد بود عبارتند از:

 1. سعی کنید به چشمان ببیندگان نگاه کنید نگاه مکرر به اسلایدها اعتماد به نفس را از شما میگیرد و هم ببینده نگاه متفاوتی از شما پیدا میکند.
 2. زبان بدن بعنوان بهترین راهکار برای بیان موضوع خود می باشد.
 3. مکث در بیان مطالب میتوانید غوغایی در ارائه شما بکند.
 4. ادبیات خود را کمتر به سمت حالت محاوره ای سوق دهید.
 5. فرم لباس میتوانید یکی دیگر از جنبه های ظاهری شما باشد که بشدت در نگاه ببینده تاثیرگذار خواهد بود.

نحوه فرآیند بهینه سازی

برای اینکه بخواهیم یک مدل ریاضی را بهینه سازی کنیم نیاز داریم بطور کامل صفر تا صد بهینه سازی را خودمان انجام دهیم ولی خیلی اوقات عدم اطلاع از فرآیند بهینه سازی قطع به یقین ما را از جواب های درست و مورد اطمینان دور خواهد سازد. در این بخش قرار است که به زبان ساده نحوه فرآیند بهینه سازی را به شما آموزش دهیم تا دیگر خودتان بتوانید به راحتی با داشتن هر نوع سطح اطلاعات به هدف خود برسید بنابراین فرآیند بهینه سازی را بصورت مراحل زیر پی می بریم.
مرحله اول:
ابتدا مدل خود را به زبان ریاضی بیان فرمایید بطوری که بتوان ارتباط بین معادلات ریاضی را درک نمود. مجموعه معادلات نوشته شده بعنوان تابع هدف یا تابع هزینه مطرح میشود.
مرحله دوم:
حال بیان کنید دقیقا چه پارامترهایی را می خواهید مینیمم یا ماکزیمم نمایید
مرحله سوم:
در معادلات ریاضی نوشته شده حال بیان فرمایید دقیقا چه متغیرهایی را بعنوان متغیرهایی طراحی درنظر گرفته اید یا بعبارتی متغیرهایی که در معادلات ریاضی قراردارند که این متغیرها باید بهینه آنها یافت شود را مشخص کنید.
مرحله چهارم:
محدوده ی متغیرهای طراحی مشخص شده در مرحله قبل را بیان کنید.
مرحله پنجم:
تعیین کنید دقیقا چه پارامترهایی را می خواهید بعنوان خروجی بصورت پلات نشان دهید.