نگار پژوه

آنالیز آئرودینامیکی برج میلاد

سازه هایی که در معرض باد قرار می­گیرند، می توانند از لحاظ عمر و دوام آنها مورد بررسی قرار داد. بطوریکه نواحی بحرانی و حساس سازه ها را شناسایی کرد. در این پروژه به بررسی و تحلیل آئرودینامیکی برج میلاد شهر تهران با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف پرداختیم. در این تحلیل، بیشترین و کمترین تنش، کرنش و همچنین آنالیز مودال سازی به منظور بررسی میزان استحکام مقاومت مصالح سازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: 1 هفته

مدت انجام پروژه: تابستان 97

سطح پروژه: آکادمیک - صنعتی