نگار پژوه

آنالیز ارتعاشات هارمونیکی میله یکسرگیردار با سطح مقطع مخروط ناقص

برای حل مساله ابتدا براساس تابع سطح مقطع اشاره شده در صورت مساله را با درنظرگرفتن طول و سطح مقطع اولیه بعنوان ثوابت بصورت دستی نقاطی را مشخص میکنیم و سپس این اعداد را داخل  یک فایل اکسل وارد می کنیم.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: 1 هفته

مدت انجام پروژه: بهار 97

سطح پروژه: درسی