نگار پژوه

آنالیز استاتیکی- ارتعاشی استند تست موتور توربوشفت با استفاده از Workbench

یکی از مهم­ترین پارامترهای مهم در طراحی یک سازه فلزی، تحلیل تنش و کرنش در اثر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی بر سازه بوده و با تحلیل نتایج بدست آمده می­توان به صحت و سلامت سازه در شرایط اعمالی پی برد و آن را به مرحله تولید و ساخت واگذار نمود. سازه استند نیز بعنوان یک سازه مهم در صنایع مختلف اعم از دریایی و هوایی به جهت آزمایش و تعمیرات موتورها از این منظر از اهمیت بالایی برخوردار است آن هم بدلیل خطراتی که در حین کار و تعمیر موتور می­تواند برای یک تکنسین تهدیدآمیز باشد. تحلیل استاتیکی و ارتعاشی در اثر قرارگیری یک موتور توربوشفت بر روی یک استند فلزی هدف اصلی این پژوهش می­باشد. در این تحقیق یک سازه فلزی استند بعنوان ایده اولیه پیشنهاد و طراحی گردیده­ است و آنگاه با علم به وزن، توان، گشتاور تولیدی موتور توربوشفت، اثر وزنی و دینامیکی موتور را بر سازه در حالاتی که موتور خاموش و یا در حال کار و فعالیت می­باشد، مدنظر قرار داده و با مدل­سازی در نرم­افزار SolidWorks و اعمال مفروضات وزن و دور موتور توربوشفت برسازه استند در محیط Workbench از نرم­افزار ANSYS به تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه پرداخته­شده و نتایج آن را ارائه گردیده­است.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: پاییز 95

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: صنعتی