نگار پژوه

آنالیز مودال استند تست موتور توربوشفت با استفاده از ANSYS

امروزه مدل سازی بعنوان یک امر حیاتی در جهت شناخت، تجزیه و تحلیل طراحان عرصه صنعت در رفع نیازهای خود محسوب می شود و طراحی که براساس مقتضیات طراحی، امکانات موجود بتواند امری تسریع کننده در جهت تولید و بکارگیری اجزاء ماشین، موتور ماشین آلات صنعتی صورت پذیرد. بنابراین طراحی یک ابزار جهت استفاده آن در هر یک از صنایع باید متناسب با مشخصات مکانیکی باشد که ابزار موردنظر متحمل آن میشود. در این پژوهش براساس نوع موتور توربوشفت یک سازه ای برای تست و آزمایش این نوع موتور پیشنهاد، طراحی و تحلیل شده است که بتواند در واقعیت و عملی بکار گیرد و نیازهای ممکنه را رفع نماید. نوع آنالیزهایی که بر روی این سازه در نرم افزار ANSYS انجام پذیرفته است براساس نوع اثرگذاری دینامیکی موتور توربوشفت بر سازه اتفاق افتاده و در پایان پژوهش شکل مودها و فرکانس های طبیعی سازه به نمایش گذاشته شده است.

توضیحات

نرم افزار: انسیس

زمان انجام پروژه: بهار 95

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: صنعتی