نگار پژوه

آنالیز مودال تیر مخروطی شکل در ANSYS

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: بهار 97

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: درسی