نگار پژوه

آنالیز کشش ورق سوراخ دار در انسیس

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: تابستان 97

مدت انجام پروژه: 1 هفته

سطح پروژه: درسی