نگار پژوه

آنالیز 3 بعدی تیر یکسرگیردار در ANSYS

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: 4 ماه

مدت انجام پروژه: تابستان 97

سطح پروژه:درسی