نگار پژوه

ارتعاشات عرضی تیرکامپوزیتی جدار نازک با تکیه گاه ساده با استفاده از روش FEM

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار 94

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: درسی