نگار پژوه

بررسی اثر میرایی عملگر پیزوالکتریک برروی سیستم جرم فنر دمپر

طبق آزمایشات متوالی وقتی بین دو الکترودیک تکه پیزو قرار می دهیم ونیرویی در یک راستایی مشخص وارد میکنیم که در نهایت میدان الکتریکی بین دو الکترود برقرار می شود و یا بالعکس جریان بین دو الکترود برقرار می شود و باعث جابجایی پیزو می شود و در نهایت می توانیم 3 نوع تنش را مد نظر بگیریم.

  1. تنشی که ناشی از اصطکاک پیزو با سطح الکترود
  2. تنشی که ناشی از خواص مکانیکی پیزو
  3.  تنشی که ناشی از میدان الکتریکی بین دو الکترود

در حالت  واقعی ارتعاش   یک تکه پیزو تحت تاثیر میدان الکتریکی خود با کاهش انرژی موجود در داخل شبکه کریستالی پیزو می شود و این خود باعث مستهلک شدن ارتعاش پیزو شود حال کاهش انرژی را اگر بصورت تلفات در ساختار فیزیکی یا همان شبکه کریستالی پیزو در نظر بگیریم واقعی تر به نظر خواهد رسید

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار 94

مدت انجام پروژه: 1 هفته

سطح پروژه: درسی