نگار پژوه

برنامه ریزی هیلدرث به منظور کنترل انرژی واحدهای تولید توان پراکنده برق بر پایهMPC

كمبود شبكه هاي برق رساني در مناطق دور افتاده و همچنين هزينه بالاي اتصال اين مناطق به شبكه هاي سراسري به جهت وضعيت جغرافيايي نامناسب منطقه، منجر به استفاده از منابع ديگر انرژي بصورت مستقل از شبكه در اين مناطق مي شود. امروزه استفاده از منابع توليد پراكنده به دليل كاهش منابع سوخت فسيلي و مشكلات گرمايي رو به افزايش است. توان خروجي منابع توليد پراكنده به ويژه منابع انرژي تجديدپذير، تحت تأثير شرايط جوي دچار نوسان مي گردد. بنابراين، اگر از روشهاي كنترل معمولي استفاده گردد، تغييرات ولتاژ در هر باس دچار مشكل و در نهايت موجب صدمه به تجهيزات و وسايل مشتركين خواهد شد. بدين ترتيب، مسئلة كنترل ولتاژ شين ها امري مهم در شبكه هاي توزيع مبتني بر توليد پراكنده است و اين امر تنها با كنترل مركزي شبكه توزيع امكان پذير مي باشد. هدف اصلی این مقاله، کنترل پیش بین با استفاده از روش برنامه ریزی هیلدرث جهت حفظ ولتاژ و فرکانس شبکه در محدوده مجاز و تأمین توان مورد نیاز بار در این شبکه در فصول تابستان و زمستان است. براي کنترل بهتر، تولیدات پراکنده با واسطه اینورتر به شبکه میکرو متصل می شوند و لذا منظور اصلی، کنترل اینورترهاست.