نگار پژوه

بهینه سازی سبد سهام منطبق با استفاده از الگوریتم NSGAII

در این پروژه هدف این است که با استفاده از 3مدل و با در اختیار داشتن  داده­های نمونه بعنوان سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهفه NSGAII و با انتخاب متغیرهای طراحی مرتبط در تابع هزینه سبد سهام سعی در یافتن مقادیر بهینه این متغیرهای طراحی و بهینه­سازی توابع هدف نمود مراحل انجام این پروژه بطور مختصر بصورت زیر قابل بیان است.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 94

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: آکادمیک