نگار پژوه

تحریک پایه هارمونیکی تیر یکسر آزاد – یکسر پین شده

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: بهار 97

مدت انجام پروژه:1 ماه

سطح پروژه: درسی