نگار پژوه

تحلیل اثر ضربه هوک بر کلاه ایمنی بعنوان ضربه گیر سر انسان

در این پروژه یک مدل متشکل از سازه قلاب ، سر انسان و بهمراه یک کلاه ایمنی در نرم افزار سالید ورکس طراحی اولیه صورت گرفته و سپس جهت بررسی میزان مقاومت سازه مدل سه بعدی مدل وارد نرم افزار انسیس ، محیط ورک بنچ نموده تا بتوانیم با استفاده از تحلیل ضربه سقوط آزاد یک قلاب بر روی مدل ر ا مورد بررسی قرار بدهیم. ابتدا به طراحی مدل در نرم افزار سالید ورکس می پردازیم. مدل کامل سیستم مورد بررسی بصورت شکل زیر می باشد که قلاب در یک فاصله مشخص از کلاه ایمنی قرار گرفته است و فرض میکنیم که در این فاصله قلاب رها شده و با سرعت مشخص بر سیستم کلاه و سر انسان برخورد کرده است.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه: بهار 97

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: صنعتی: آکادمیک