نگار پژوه

تحلیل تنش-کرنش یک ورق در انسیس

تحلیل سازه های پیوسته درمهندسی مکانیک بعنوان بخش اصلی این رشته محسوب میشود. دلیل اصلی آن این است که سازه ها رفتار دینامیکی متفاوتی ازخود نشان میدهندکه این رفتار میتواند سیستم مکانیکی را تحت الشعاع قراردهد در این پروژه هدف تحلیل سازه ای یک ورق باشرایط مرزی دو سرگیردار میباشد.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه:  تابستان 97

مدت انجام پروژه: 1 هفته

سطح پروژه: درسی