نگار پژوه

تحلیل تنش – کرنش تیر دو سرگیردار در ANSYS

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: 1 روز

مدت انجام پروژه: بهار 97

سطح پروژه: درسی