نگار پژوه

تخمین عمر فنر پیچشی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات

در این فصل از پژوهش اهداف متنوعی را جهت دستیابی به نتایج کاربردی و مفید درنظرگرفته است که آنها را می توان بصورت زیر فهرست نمود.

  1. شبیه سازی فنر در نرم افزار انسیس براساس فرضیات و ورودی موردنظر که در فصل پیشین به آن اختصاص یافت.
  2. استخراج میزان جابجایی و تنش  و کرنش متحمل شده سازه فنر در اثر ورودی گشتاور در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و بررسی و ارزیابی  این خصوصیات که سازه تا چه میزان می تواند استحکام و پایداری داشته باشد.
  3. انتخاب پارامترهای موثر در ارزیابی عمر سازه جهت مدل سازی در شبکه عصبی
  4. مدل سازی شبکه عصبی تنش و کرنش با استفاده از ورودی های جابجایی سازه در حالت ماکزیمم و مینیمم
  5. ارزیابی مدل عصبی طراحی شده با استفاده از پارامترهای خطا، رگرسیون خطی و معیارهای خطا اعم از MSE و RMSE

 تمامی اهداف بیان شده بطور کامل به صورت نمودارهای مربوطه نمایش داده شده است.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS- MATLAB

زمان انجام پروژه: 4 ماه

مدت انجام پروژه: زمستان 95

سطح پروژه: صنعتی- آکادمیک