نگار پژوه

تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی

در این تحقیق هدف اصلی آن است که شرایط تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین­های گازی، به کمک شبیه سازی عددی با نرم افزار فلوئنت و همچنین روابط یک بعدی ترمودینامیکی، استخراج گردد و در انتها با ارائه راهکاری اجرایی، طرحی را برای جلوگیری از رخ داد این پدیده در توربین های گازی GE Frame 9 جلوگیری نمود.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : زمستان 96

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک