نگار پژوه

روش ترکیبی مدولاسیون پهنای پالس هارمونیک برای درایوهای القایی

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 95

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: آکادمیک