نگار پژوه

سازه جدار نازک با و بدون فوم پلی یورتان در نرم افزار LS-DYNA

مدلسازی و مقایسه رفتار مکانیکی سازه های جدار نازک آلومینیومی با و بدون فوم پلی یورتان در نرم افزار LS-DYNA و ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی موضوع این پروژه می باشد. قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک با مقاطع مختلف همواره مورد توجه محققان بوده است. این سازه ها بعنوان جاذب های انرژی در صنایع مختلف از جمله اتومبیل سازی و هوافضا مورد استفاده وسیعی قرار می-گیرند و سبب حفاظت از سرنشینان و محوله ها در حین برخورد می شوند. در اين مقاله رفتار مکانیکی سازه هاي جدار نازک از جنس آلومينيوم با فوم پرکننده پلي يورتان و بدون فوم تحت بارگذاری محوری ضربه¬ای بررسی شده است. سازه ها از نوع خیلی نازک می باشند بطوریکه برای نمونه استوانه ای رابطه (D/t) ≈ 550 برقرار است. تحلیل اجزا محدود و شبیه سازی توسط نرم افزار LS-DYNA انجام شده است. سازه های جدار نازک دارای مقاطع دايروي، شش ضلعي و چهار ضلعي با طول، ضخامت و اندازه محيط مقطع يکسان مي باشند. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است که سازه با مقطع دايروي از مقاطع چهار گوش و شش گوش انرژي بيشتري جذب می نمايد در حاليکه تغيير طول کمتري را تجربه مي کند. بعلاوه میتوان اثرات تمرکز تنش را در کنج های مقاطع مربع و شش ضلعی بر روی جداره سازه ها مشاهده کرد. همچنين سازه با مقطع دايروي به صورت متقارن-تر تحت بارگذاري ديناميکي فشرده مي گردد درحالیکه سازه هاي جدار نازک با مقاطع شش و چهار ضلعی تمايل به کمانش دارند. در پایان نیز معماری از یک شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است تا با کمک آن و بهره گیری از داده های LS-DYNA بتوان رفتار جذب انرژی و نیروی این سازه ها را در قالب مدلی در شبکه عصبی بیان نمود. نتایج مدل پیشنهادی در مقایسه با نتایج تحلیلی نرم افزار LS-DYNA دقت قابل قبولی داشتند.

توضیحات

نرم افزار: LS-DYNA

زمان انجام پروژه: تابستان94

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک