نگار پژوه

شبیه سازی دستگاه گردش خون پیچشی منطبق بر فضای حالت

امروزه بشر بدنبال  مرتفع نمودن ضایعات و از کارافتادگی اعضای انسان در اثر عوارض و سوانح بوده است که قلب انسان نیز بعنوان یکی از این اندام بوده که نقش حیاتی در هریک از انسان داراست که نبود آن یعنی مرگ. بنابراین مهندسان و متخصصان  علوم پزشکی با ارتباط با یکدیگر توانستند  قلب انسان را اولا از لحاظ فیزیکی تحلیل نمایند و سپس بتوانند با الهام گرفتن رفتار این عضو مهم شبیه سازی مهندسی و در نهایت مدل مصنوعی آن را جهت بقای انسان ارائه نمیاند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: 1 ماه

مدت انجام پروژه: تابستان 94

سطح پروژه: آکادمیک