نگار پژوه

شبیه سازی سیستم غیرخطی توپ و میله

مدل های پایه همچون توپ و میله بعنوان پایه ای ترین مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده موجود در طبیعت می باشد. یعنی مدل توپ و میله میتواند نگاشتی از رفتار یک سیستم پیچیده دینامیکی مثل فضاپیما ها درنظر گرفت. فضاپیماها دقیقا رفتار مشابه سیستم توپ و میله دارند. البته در این بحث، سیستم را بطور غیرخطی به تفصیل پرداخته ایم.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار 97

مدت انجام پروژه: 1 هفته

سطح پروژه: درسی