نگار پژوه

شناسایی اظهارنظر حسابرس با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات

پیشرفت سریع فناوری در حوزه­های مختلف علوم امری انکارناپذیر است از این رو استفاده از تکنیک­هایی که بتواند بر میزان اثربخشی و کارایی کار حسابرسان بیفزاید ضروری است. محصول نهایی کار حسابرسان گزارش­هایی است که بسیاری از ذی­نفعان به خصوص سرمایه­گذاران به آن توجه خاص دارند تا در خصوص نحوه­ی سرمایه­گذاری خود تصمیم­گیری نمایند. در نتیجه استفاده از مدلی که به کمک آن بتوان گزارش حسابرسان را پیش­بینی نمود دارای اهمیت است و کمک زیادی جهت اتخاذ تصمیمات بهتر خواهد کرد.