نگار پژوه

صحت سنجی سازه ورق در ANSYS

صحت سنجی مدل بکارگرفته شده در این بخش براساس مدل  ورق دوسر گیردار  شبیه سازی شده  در این فصل است. صحت سنجی برای سازه ورق  با استفاده از فرکانس های طبیعی سازه بوده که یکبار در نرم افزار ANSYS و تئوری در 6  شکل مود طراحی شده است. ابتدا گراف های 6 شکل مود ارتعاشی را بیان میکند و سپس با 6 فرکانس های طبیعی تئوری سازه در نمودار 7 مورد مقایسه و صحت سنجی قرار گرفته است همانطور که از نمودار 7 بر می آِید میتوان به درستی طراحی و شبیه سازی سیستم پی برد.

توضیحات

نرم افزار: ANSYS

زمان انجام پروژه : تابستان 96

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: آکادمیک