نگار پژوه

صحت سنجی فرکانسی تیر تیموشنکو با استفاده از ANSYS- MATLAB

توضیحات

نرم افزار: MATLAB - ANSYS

زمان انجام پروژه : تابستان 93

مدت انجام پروژه:  2 هفته

سطح پروژه: آکادمیک