نگار پژوه

طراحی بهینه تعداد و مکان قرارگیری المانهای حسگر و عملگر پیزوالکتریک

طراحی بهینه در سازه­ های پیوسته امری ضروری برای مهندسان محسوب می­شود دلایلی که می­توان برای این امر قابل تامل دانست عبارتند از:

  1. افزایش عمر سازه
  2. جلوگیری سازه از خرابی، تعمیرات
  3. ارضا نمودن اهداف طراحان در امر ردیابی و کاهش خطا در دستیابی اهداف

در این پروژه قرار است تیر یکسرگیردار با مقطع مستطیلی بصورت زیر را بصورت بهینه با استفاده از الگوریتم هوشمند و فراتکاملی ازدحام ذرات چند هدفه و با درنظرگرفتن تعداد و مکان قرارگیری المان­های پیزوالکتریک بعنوان حسگر و عملگر بعنوان متغیر طراحی ،آنالیز و شبیه­سازی نمود.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار 94

مدت انجام پروژه:2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک