نگار پژوه

طراحی بهینه عملکرد یک بازوی ربات آتش نشان با نازل چند جهته و دوران کامل

ربات یک ماشین هوشمند است، که می تواند در شرایط خاصی قرار گیرد و کار تعریف شده اي را انجام دهد. امروزه اگر ربات ها در اجراي کارهاي مختلف در خدمت انسان ها نبودند، انجام برخی از فعالیت ها تقریبا براي انسان غیر ممکن بود. مهم ترین مزایا و ویژگی های یک ربات را می توان در دقت بالای عملکرد آن ها، خستگی ناپذیري آن ها، کار کردن در هر شرایط جغرافیایی و بالا بودن سرعت عملکرد آن ها اشاره کرد. ربات ها همچنین می توانند در یک لحظه چندین کار مختلف را انجام دهند.

امروزه ربات ها در سوانح آتش سوزي که جان آتش نشان در معرض خطر می باشد و گاهی در موقعیت هاي خاص مانند: وجود گازهاي سمی، گرماي شدید و یا استنشاق دود، ممکن است جان خود را از دست بدهند بسیار مناسب می باشند. این ربات ها تقریبا دخالت مستقیم انسان را کم تر می کنند و امنیت جانی انسان ها را سریعا، در محل برقرار می کنند و آتش نشان ها به کمک این ربات می توانند بصورت دستی، شرایط بحرانی را به کنترل خود در آورند. حتی این ربات ها براي نمونه برداري از محیط هایی که امکان ورود انسان غیر ممکن است، بسیار مفید می باشند.

توضیحات

نرم افزار: Solidworks - MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 94

مدت انجام پروژه: 4 ماه

سطح پروژه: آکادمیک