نگار پژوه

طراحی کنترلر رویتگر فازی تطبیقی پسگام ربات متحرک چرخدار

براساس مطالاعات منتشر شده علمی در حوزه کنترل، امکان پذیری سیستم غیرخطی حول نقطه تعادل در صورت تعیین تابع لیاپانوف وجود دارد. براین اساس طراحی سیستم های کنترل فرآیندهای غیرخطی مبتنی بر بررسی امکان برپایی تابع لیاپانوف مناسب ، کانون توجه محققین این حوزه می باشد. روش های کنترل تطبیقی براساس روش پایداری لیاپانوف با برپایی قوانین تطبیق پارامترهای کنترل کننده برای دستیابی به مشتق تابع لیاپانوف کاندید منفی نیمه معین، از جمله رویکردهای شناخته شده در حوزه کنترل تطبیقی بوده و بصورت گشترده ای در مسائل مختلف کنترل سیستم های غیرخطی مورد استفاده بودند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: 2 ماه

مدت انجام پروژه: تابستان 95

سطح پروژه: آکادمیک