نگار پژوه

طراحی کنترل کننده يکپارچه سيستم های چهار چرخ فعال فرمان و کنترل گشتاور چرخشی مستقيم با استفاده از روش کنترل فازی

طراحی کنترلر فرمان فعال و گشتاور چرخشی سیستم به روش کنترلر فازی به منظور بهبود پایداری ایمنی وسایل نقلیه در جاده ها یک موضوع مهم با توجه به افزایش تصادفات خودروها در جاده ها است.  روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت بررسی پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر که طراحی کنترل کننده یکپارچه سیستم های چهار چرخ فعال فرمان و کنترل گشتاور چرخشی مستقیم با استفاده از روش کنترل فازی در محیط سیمولینک متلب(Simulink matlab) می باشد، روش تحقیق انجام شده از تحلیلی- کاربردی می باشد و با نرم افزار Car Sim شبیه سازی می شود. در این پژوهش یک کنترلر یکپارچه سیستم فرمان ، مبتنی بر منطق فازي به منظور بهبود پایداري و فرمان پذیري خودرو، طراحی گردیده است. کنترلر با ایجاد زاویه تصحیح فرمان و گشتاور گردشی مناسب میزان سرعت زاویه اي و زاویه لغزش خودرو را در حالتهاي مختلف کنترل می نماید. با توجه به ناحیه عملکرد تایر در مانورهاي مختلف میزان خروجی هاي کنترلر طوري تغییر می کند که هریک از دو سیستم در ناحیه عملکرد موثر خود کار کنند. براي طراحی کنترلر از منطق فازي استفاده شده است. اهمیت این کنترلر در غیر خطی بودن آن است که نیاز به تقریب و کم کردن دقت براي خطی کردن مساله را ندارد. به علاوه که نتایج بسیار مناسبی به همراه دارد. نتایج نشان می دهد که کنترلر قابلیت خوبی براي حفظ پایداري خودرو در مانورهاي مختلف خودرو دارا می باشد و رفتار دینامیکی در مقایسه با خودرو بدون کنترل بسیار بهبود یافته است.