نگار پژوه

طراحی کنترل کننده PID برای مدل جرم فنر دمپر

سیستم جرم فنر و دمپر بعنوان یک مدل عام جهت بررسی ساختار سیستم های فیزیکی در طبیعت می باشد بنابراین بررسی این سیستم گویا میتواند رفتار سیستم اصلی و واقعی را نمایان سازد که در این پروژه هدف بررسی ساختار یک سیستم جرم فنر دمپر برای یک سیستم مکانیکی خاصی است که بتوان تمامی متغیرها و پارامترها را در آن مشاهده نمود.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB- SIMULINK

زمان انجام پروژه: 1 هفته

مدت انجام پروژه: بهار 90

سطح پروژه: درسی