نگار پژوه

مبدل اصلاح ضریب توان AC-DC بدون پل با کلیدزنی نرم

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 95

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: آکادمیک