نگار پژوه

مدل فازی- عصبی- تطبیقی موقعیت مفصل مچ پا منطبق بر صفحه ساژیتال

مفصل مچ پا بعنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین اندام تحتانی انسانی به حساب می آیند. از اینرو این بخش با بسیاری از اختلالات و مشکلات روبرو میشود که ناشی از تصادف، گرفتگی، برخورد و ضربه نابهنگام، روانی و مادر زاتی می باشد. پیچ خوردگی مچ پا در دراز مدت و کوتاه مدت ناپایداری در فرد راه رونده ایجاد میکند و از طرفی دردناشی از پیچ خوردگی منجر به ناراحتی شخص میگردد. از طرفی دیگر گاها دیده شده که افراد به ظاهر سالم در هنگام راه رفتن در دراز مدت میتواند تعادل شخص را متزلزل نماید. امروزه محققان بسیاری در تلاشند که رفتار راه رفتن انسان ها را مورد تحلیل قرار میدهند بطوریکه بتوانند عارضه های ناشی از این رفتار دینامیکی را در افراد سالم و ناسالم بررسی نمایند. بنابراین تمامی رفتار های مورد بررسی بصورت آزمایشگاهی و تست تجربی انجام میگیرد و از روی داده های تجربی رفتار حرکتی شخص را مورد ارزیابی میدهند که گاها منحنی های استخراج شده از دقت و صحت بالایی برخوردار نبوده که شاید یکی از دلایل آن استخراج منحنی ها بصورت خطی مربوط گردد در این مقاله 18 نفر از افراد سالم را از طریق آنالیز موشن در ازمایشگاه گیت دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی مورد آزمایش قرار گرفته و جهت ارزیابی داده ها از بالاترین دقت و واقعی بودن از ترکیب 3 تئوری غیرخطی فازی، عصبی و شبکه عصبی بهره جسته ایم تا بتوانیم تخمین بهتری از داده ها و بالطبع نتیجه گیری در مورد وضعیت مچ پا در افراد سالم و پیش بینی رفتار حرکتی آنها، داشته باشیم.