نگار پژوه

مکان یابی بهینه المان پیزوالکتریک برای میرایی ارتعاشات سازه

کاهش مصرف انرژی بعنوان هدف اساسی در طراحی محسوب می­شود. بالطبع هدر رفت انرژی در هر سیستمی می­تواند آینده یک سیستم را به مخاطره بیندازد. این موضوع چند دهه­ای است که توجه فراوانی از سوی پژوهشگران سراسر دنیا قرارگرفته­است. سیستم­های پیوسته همانند یک سازه مهندسی از قبیل تیر – ورق- پوسته کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد و بخش عمده سیستم­های صنعتی دربرگیرنده این نوع سازه­ها هستند اما مهمترین نکته در طراحی این نوع سیستم­ها جلوگیری از خرابی، کاهش هزینه­های تعمیرات و نگهداری و افزایش عمر و سلامت سیستم می­باشد و این نکات مذکور بطور مستقیم و غیرمستقیم توصیف­کننده مصرف انرژی می­باشند و می­توانند به نوعی اهداف طراحی را ارضا نسازند و به یک محصول و خروجی مطلوب دست نیابند. ارتعاش هر نوع سیستم پیوسته­ای می­تواند نتیجه نامطلوبی در عملکرد سیستم بجای گذارد و طراحی یک سیستم را تضعیف سازد بنابراین تلاش برای کاهش ارتعاش و کنترل این پدیده دینامیکی تاثیر بسزایی در کاهش اتلاف انرژی ( انرژی جنبشی – انرژی پتانسیل) یک سازه پیوسته خواهد گذاشت. در  این گزارش قرار است مجموعه فعالیت­های علمی و پژوهشی که از سال 1980 تا 2013 در زمینه کاهش ارتعاشات سیستم­های پیوسته با تمرکز بر رویکرد یافتن مکان بهینه بر روی سازه و نصب تکه­ های حسگر و عملگر پیزوالکتریک و ترکیب مدل هوشمند ساخته­شده با انواع رویکردهای کنترلی جهت مهار و کنترل ارتعاشات ناخواسته سیستم در برابر تحریکات و اغتشاشات خارجی گزارش داده­­شود.

توضیحات

نرم افزار: متلب- انسیس- آباکوس

زمان انجام پروژه: پاییز 92

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: توصیفی