نگار پژوه

کدنویسی تحلیل المان محدود سازه با MATLAB

یکی از روش های تحلیل رفتار و مقاومت سازه در برابر عوامل خارجی روش عددی المان محدود یا همان اجزاء محدود می باشد. این روش بسیار کاربردی میتواند سازه های مهندسی را با پیچیده ترین شکل هندسی مدل کند و نتایج قابل ملاحظه ای را نسبت به مدل تحلیلی ارائه نماید. مدل تحلیلی بدلیل  حجم زیاد محاسبات باعث شده که مهندسین روی خوشی نسبت روش های عددی  همچون المان محدود نشان دهند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: پاییز 96

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: درسی