نگار پژوه

کنترل‌کننده چند متغیره غیر متمرکز PID به همراه پیش جبرانساز برای توربین گازی

طراحی کنترل‌کننده چند متغیره غیر متمرکز PID به همراه پیش جبرانساز برای سیستم چند متغیره توربین گازی موضوع اصلی این بحث می باشد. توربین های گازی از مهمترین و پرکاربردترین محرک های اصلی در سیستم حمل و نقل، نظیر هواپیما و ماشین ها می­باشند. علاوه بر این، توربین های گازی کاربرد وسیعی در زمینه سیستمهای قدرت و ژنراتورها دارند. یک شاخه قدیمی در مهندسی،تحقیق درباره ی رفتار حالت ماندگار توربین گازی،بر حسب مشخصه های استاتیک توربین گازی می­باشد.جزئیات حالت ماندگار مدل یک توربین گازی در یک نقطه ی گازی مشخص در فهم رفتار دینامیکی یک توربین گازی کمک می­کند.این نوع مدل ها، بر پایه مشخصات اجزای موتور می­باشند و مشحصات اجزای موتور نیز، از طریق محاسبات مقدماتی با اندازه گیری ها قابل دستیابی است.این نوع مدل ها، به وسیله ی روش های مختلفی توصیف شده است.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 97

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک