نگار پژوه

کنترل ارتعاشاتی هوشمند بال هواپیما از طریق پیزوالکتریک مبتنی بر کنترل-کننده Fuzzy

بطور کل یک سیستم پیوسته یک مدلی است که با استفاده از هندسه سازه و شرایط مرزی و اولیه و کاربرد آن در صنایع مختلف اعم از خودرو سازی, هوافضا و ... شبیه­ سازی شده­ است. ارتعاش یک سازه بطور کل می­توان بعنوان یک عامل مخرب در جهت کاهش عمر سازه درنظرگرفت به همین دلیل در چند دهه اخیر مهندسین را بر آن داشت که تجزیه و تحلیلی بر روی سیستم­های مدل ­شده داشته ­باشند بطوریکه سیستم با ضریب اطمینان و عمر بیشتری در خدمت گرفته ­شود. در این پژوهش سعی­ شده که تیر نازک یک­سرگیردار که مورد تحلیل ارتعاشی از طریق روش اجزا محدود و تئوری اولر -  برنولی قرار گرفته ­است. همانطوری که در شکل زیر دیده می شود بمنظور کنترل بال  یک هواپیما در برابر ارتعاشات ناخواسته و یا بعبارتی تحریکات خارجی، بال را به  تیر یکسرگیردار مدل کردیم .تیر یکسرگیردار همانطوری که در شکل زیر دیده می شود یک تیر یکنواخت با سطح مقطع ثابت و از لحاظ خواص مکانیکی بصورت خطی فرض شده درنظرگرفته و با اعمال یک نیروی عرضی در انتهای تیر یا همان نوک تیر، سازه را از حالت سکون خود تحت نوسان و ارتعاش درآورده و سپس جهت میرا نمودن این ارتعاش بعنوان یک عامل مزاحم از حسگر و عملگر پیزوالکتریک در 2 حالت لایه ایی و وصله ای استفاده شده و برای کامل نمودن سیستم کنترلی از کنترلر فازی بعنوان یک بهره کنترلی بهره جسته ایم. در مدل سازی تیر از طریق المان محدود تیر را به 4 المان تقسیم نموده و با استفاده از 2 حالت حسگر و عملگر پیزوالکتریک، 5 نوع مدل پیشنهادی را شبیه سازی نموده و نمودارهای مربوط به هر مدل را در فصل آینده به نمایش  گذاشته میشود.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه:بهار 95

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک