نگار پژوه

کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از نرم افزار MATLAB-NASTRAN

کنترل مقوله ای حیاتی در حفظ و نگهداری سازه ها و سیستم های مهندسی می باشند. حال کنترل ارتعاشات بعنوان یکی از زیرمجموعه های علم مهندسی و کنترل میتواند نقش خطیری در عملکرد سیستم ها از خود بجای بگذارد. در این تحقیق یک سازه تیر در نرم افزار نسترن (MSC NASTRAN) بصورت آئرودینامیکی و با فرض تئوری(Vortex Lattice Method) VLM و  (Doublet Lattice Method) DLM که مرتبط با جریان گردابه آئرودینامیکی می باشد، مدل سازی کرده آنگاه با ورود به نرم افزار متلب (MATLAB) بلوک دیاگرام کنترلی را با استفاده از کنترل کننده های PID (Proportional Integral Derivative) و LQR(Linear Quadratic Regulator) ارتعاشات این سازه را کنترل کردیم.