نگار پژوه

کنترل ارتعاشات ورق با جایدهی حسگر و عملگر پیزوالکتریک با الگوریتم ژنتیک

در این پژوهش  جهت میراسازی یک  سازه ورق در اثر اغتشاشات خارجی  با شرط مرزی دو سرگیردار با استفاده از حسگر و عملگر پیزوالکتریک در قالب  وصله جهت جایدهی در مکان بهینه پرداخته شده است. جهت تکمیل حلقه کنترلی از کنترلر  PID بهره گرفته شده است همچنین اغتشاشات خارجی به دوصورت ضربه و سینوسی بعنوان نماینده ای از مجموعه  ورودی های معروف بکارگرفته شده است. استراتژی جایدهی المان حسگر و عملگر پیزوالکتریک در فصل 4 بصورت کامل توصیف شده است و برای دو نوع ورودی استفاده شده مکان های متفاوتی نصب گردیده و نتایج قابل قبولی در این پژوهش از مدل سازی و شبیه سازی سیستم هوشمند استخراج گردیده است.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 95

مدت انجام پروژه: 1 ماه

سطح پروژه: آکادمیک