نگار پژوه

کنترلر بهینه فازی- مودلغزشی یک سازه ورق آئروالاستیک با استفاده از پیزوالکتریک

طراحی کنترلر بهینه فازی- مودلغزشی جهت میرایی یک سازه ورق آئروالاستیک با استفاده از لایه حسگر و کارانداز پیزوالکتریک و الگوریتم بهینه سازی NSGA II

نوآوري در تحقيق

 1. غیرخطی بودن ساختار سازه ورق
 2. دخالت اثر حرارتی در رفتار سازه
 3. تاثیر نیرو آئرودینامیکی بر نوسان و جابجایی سازه
 4. ترکیب رویکرد هوشمند و کلاسیک در طراحی کنترل کننده
 5. بهینه سازی پارامترهای کنترلر جهت میرایی سیستم

سؤالات تحقیق

 • در اثر ترکیب بودن رویکرد هوشمند و کلاسیک چطور بهره کنترلی طراحی میشود؟
 • هدف از غیرخطی بودن ورق چیست؟

فرضيه‏هاي تحقیق

 • استفاده از روش اجزاء محدود برای توصیف ساختار سازه0
 • استفاده از ترکیب رویکرد هوشمند فازی و رویکرد کلاسیک مود لغزشی.

هدف از تحقیق

 1. کاهش ارتعاشات سازه در برابر اغتشاشات خارجی
 2. کاهش هزینه خرابی وتعمیرات سیستم
 3. کاهش انرژی مصرفی سازه
 4. افزایش مقاوت سازه در برابر اغتشاشات
 5. خودکاربودن سازه در جهت میرایی نوسانات خود

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 94

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک