نگار پژوه

کنترل جریان سوخت رسانی و IGV توربین گازی با استفاده از طراحی کنترلر PID در شرایط آلوده به نویز

 کنترل جریان سوخت رسانی و IGV توربین گازی با استفاده از طراحی کنترلر PID  در شرایط آلوده به نویز موضوع مورد بحث و بررسی این مقاله می باشد. امروزه بدلیل افزایش نقش لاینفک توربین های گازی در تولید انرژی و بهره وری در صنایع مختلف، محققان را بر آن داشت که پارامترهای فیزیکی مختلفی از عملکرد سیستم توربین را به بحث بکشانند و بتوانند با پیچیده تر نمودن مدل های ریاضی سیستم، واقعیت موضوع را به تصویر کشانده و بالطبع راندمان کاری توربین های گازی را افزایش دهند. پارامترهای مهم  جریان سوخت رسانی و ورق راهنمای ورودی یا همان IGV  بعنوان پارامترهای حیاتی در میزان افزایش یا کاهش بهره وری سیستم توربین گازی میتواند در توان تولیدی سیستم تاثیرگذار باشد. در این پژوهش یک سیستم توربین گازی را در حوزه فرکانس به بررسی کنترل چندمتغیره پارامترهای بیان شده با استفاده از کنترلر PID  ارائه کرده ایم. از آنجایی که سیستم ها در واقعیت با نویز همراه هستند برآن شدیم که شرایط عملکردی سیستم را در شرایط آلوده به نویز و اغتشاش شبیه سازی نموده ایم بطوریکه بتوانیم با طراحی ضرایب کنترلر PID  بصورت سعی و خطا، سرعت، توان و  دمای گاز خروجی را به مقادیر نامی خود برسانیم که این خود بیانگر ردیابی پارامترها  از میزان مرجع خود می باشد.