نگار پژوه

کنترل فعال ارتعاشاتی تیرتیموشنکو با استفاده از فازی – ژنتیک

بطور کل یک سیستم پیوسته یک مدلی است که با استفاده از هندسه سازه و شرایط مرزی و اولیه و کاربرد آن در صنایع مختلف اعم از خودرو سازی, هوافضا و ... شبیه­سازی شده­است. ارتعاش یک سازه بطور کل می­توان بعنوان یک عامل مخرب در جهت کاهش عمر سازه درنظرگرفت به همین دلیل در چند دهه اخیر مهندسین را بر آن داشت که تجزیه و تحلیلی بر روی سیستم­های مدل­شده داشته­باشند بطوریکه سیستم با ضریب اطمینان و عمر بیشتری در خدمت گرفته­شود.در این پژوهش سعی­شده که تیر نازک یک­سرگیردار که مورد تحلیل ارتعاشی از طریق روش اجزا محدود قرار گرفته­است را با استفاده از حسگر و عملگر پیزوالکتریک و کنترلر فازی و انجام روش بهینه­سازی الگوریتم­ ژنتیک به کنترل فعال ارتعاشی این سیستم پرداخت.

توضیحات

نرم افزار: متلب

زمان انجام پروژه: تابستان 93

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک