نگار پژوه

کنترل موقعیت عملگر سروونیوماتیکی توسط شیرهای سولنوئیدی

موضوع مورد بحث طراحی کنترلر  Fuzzy-Sliding Modبه‌منظور کنترل موقعیت عملگر سروونیوماتیکی توسط شیرهای سولنوئیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک میباشد. در این پژوهش کنترل موقعیت یک سیستم سروونیوماتیکی با شیرهای سولنوئیدی قطع/ وصل انجام شده ‌است. رفتار غیرخطی هوا در سیستم‌های نیوماتیکی کنترل و مهار این سیستم‌ها را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است. لذا برای کنترل موقعیت این مدل نیوماتیکی کنترلر غیرخطی Sliding Mod در نظر گرفته شده ‌است. نخست با استفاده از الگوریتم مدولاسیون پهنای پالس فرمان کنترلی به پالس‌هایی برای شیرهای سولنوئیدی قطع/ وصل تبدیل شده. سپس کنترلرSliding Mod  برای ردیابی موقعیت مطلوب طراحی شده ‌است. به علت وجود اغتشاشات محیطی بمنظور مقام‌ بودن کنترلر ضرایب بصورت فازی در نظر گرفته شده‌اند. همچنین تنظیم توابع عضویت فازی و ضرایب کنترلر برای بهبود عملکرد با بکارگیری الگوریتم ژنتیک بدست آمده است. در نهایت کنترلر طراحی شده تحت ورودی‌های استاندارد مختلف مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته و نتایج ارائه شده ‌است.

توضیحات

نرم افزار: متلب

زمان انجام پروژه: تابستان 94

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک