نگار پژوه

کنترل همزمان سیستم تعلیق نیمه فعال و ترمز گیری اختلافی با کنترلر مودلغزشي

بهبود رفتاردینامیکی خودرو با استفاده از کنترل همزمان سیستم تعلیق نیمه فعال و ترمز گیری اختلافی با الگوريتم کنترلي مود لغزشي اصلاح شده، نام پروژه نظری است که انجام گرفته است. از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتور های احتراق داخلی دست پیدا کردند، طراحان خودرو به طراحی سیستم های تعلیقی که بر اساس نوع کاربری خودرو بتواند انتظارات مشتریان را پاسخ گو باشد توجه ویژه نمودند ، امروزه راحتی سرنشینان مهم ترین هدف سازندگان خودرو است.یکی از مهمترین عوامل راحتی سرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است. این ارتعاشات میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ،حرکت در پیچ و ناهمواریهای جاده و .... باشد.اگر جاده ها هیچ موجی(دست انداز) نداشته و کاملاً صاف بودند،ما نیازی به سیستم تعلیق برای مستهلک کردن آنها نداشتیم. ولی عملاً اینگونه نیست و در بهترین شرایط، جاده ها صاف و یکنواخت نیستند.این ناصافی هایی جزئی می توانند بر چرخ های خودرو نیرو واردکنند. طبق قوانین نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند بدین ترتیب یک موج(دست انداز) باعث می شود تا چرخ به صورت عمود بر سطح جاده بالا و پایین برود.
کنترل ارتعاشات و پایداری کلیه ی خودروهای موتوری در دهه های اخیر سهم وسیعی از فعالیت های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است. در این میان بررسی رفتار ترمزگیری و سیستم تعلیق خودروهای درون شهری و برون شهری بر اثر ارتعاشات ناشی از موتور و ضربات وارده از سمت جاده که اثر زیان باری بر روی راحتی سرنشین و همچنین تخریب رفتارهای دینامیکی خودرو دارد، بیشترین سهم تحقیقات را به خود اختصاص داده است.