نگار پژوه

کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از کنترلرPID

تیر با شرط مرزی یکسرگیردار به بررسی ارتعاشی عرضی تیر تحت اثر بارخارجی میگیرد. این بار خارجی بصورت پالس، ایمپالس، پله و متناوب سینوسی میباشد. برای کنترل سازه از کنترلر PID استفاده شده است. کنترلر 3 ضریب مجهول در ماتریسهای Kp، Kd، Ki قرار دارند که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه یا MOPSO، ضرایب مجهول در اثر جستجوی این الگوریتم در طول تیر محاسبه شده و به تعیین نقطه یا نقاطی بهینه از تیر جهت قرارگیری حسگر و عملگر پیزوالکتریک در بالا و پایین تیر برای میرا نمودن سازه در کمترین زمان ممکن منجر میشود.
شما میتوانید اصل مقاله را از این لینک دانلود کنید.

توضیحات

نرم افزار: متلب

زمان انجام پروژه: بهار 93

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک